Etiske retningslinjer

"Overholdelse av lover og regler er alles ansvar hos Sonepar, hver dag i alt vi gjør", stadfestelse fra Philippe Delpech, administrerende direktør i Sonepar

Sonepars prinsipper for å drive virksomhet og gjøre forretninger både med partnere og forretningsforbindelser er basert på sterke, grunnleggende verdier som respekt og integritet.

Disse kjerneverdiene samt Sonepars filosofi har alltid vært grunnfestet i Sonepars prinsipper og inkludert i selskapets retningslinjer, som ut over respekt for lover og reguleringer, tar til orde for ærlig opptreden og særlig det faktum at i tilfelle tvil bør alle forvisse seg om at deres handlinger er gjennomførbare, akseptable og i samsvar med overordnede prinsipper.

Disse etiske retningslinjene for Sonepar og deres tilknyttede virksomheter er en videreføring av gjeldende praksis og tar sikte på ytterligere å understreke hva integritet innebærer for hver enkelt av oss, noe som er nødvendig i møte med økende krav til overholdelse av reguleringer og forskrifter. Disse etiske retningslinjene er også basert på eksisterende retningslinjer og håndbøker som allerede er på plass.

I tillegg de forpliktelser som omfattes av dette dokumentet, er også retningslinjer for etterlevelse lagt ved, og disse utgjør en integrert del av disse etiske retningslinjene. Disse retningslinjene, ordnet etter de temaer som er opplistet i vedlegget, skal oppdateres etter hvert som nye utfordringer oppstår og de reguleringer som gjelder for Sonepar utvikler seg. I tilfelle av forskjell mellom bestemmelsene i disse etiske retningslinjene og en lokal retningslinje, skal de strengeste reglene gjelde.

Våre forpliktelser er basert på etterlevelse av:

  • alle relevante gjeldende lover, reguleringer og interne regler som gjelder for Sonepar
  • de aktuelle gjeldende lover med hensyn til konkurranse, korrupsjonsbekjempelse, bestikkelser, bedrageri og import- og eksportkontroll i hvert land
  • de aktuelle regnskapsregler, inkludert årlig revisjon av regnskaper og nulltoleranse med hensyn til svindel
  • lover og reguleringer for å identifisere og forebygge risikoer for alvorlige brudd på menneskerettigheter, grunnleggende friheter, menneskers helse og sikkerhet og miljø

De etiske retningslinjene gjelder for ansatte i alle land hvor Sonepar har virksomhet. Alle ansatte må respektere prinsippene i de og implementere de i sine daglige forretninger.

I tilfelle påviste brudd på de etiske retningslinjene, kan disiplinærtiltak igangsettes mot den ansatte som har forbrutt seg. Disse tiltakene skal tilpasses slik at de er i samsvar med lokale lover.

I henhold til gjeldende prosedyrer: skulle noen spørsmål eller risiko for brudd på de etiske retningslinjene oppstå, skal den ansatte spørre eller informere sin umiddelbare overordnede, juridisk avdeling, etisk avdeling, internkontroll, internrevisjon eller HR-avdeling.

Varsling av brudd på etiske retningslinjer.

En ansatt som opptrer i god tro og uten tanke på egen fordel kan ikke utsettes for noen sanksjoner, diskriminerende eller disiplinære tiltak på grunn av at vedkommende har rapportert brudd på etiske retningslinjer.

Desember 2017

Med vennlig hilsen
Marie-Christine Coisne-Roquette                         
Styreleder i Sonepar                                           

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Paul Trudel, konsernets compliance-direktør: chiefcomplianceofficer@sonepar.com

Copyright 2022 Sonepar